Home | News & Articles | Products | Reference Sites | About Us | Your Job | Contact Us | VN Support System

eDocument - Electronic Document System

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด กำลังต้องการเพื่อนร่วมงานจำนวนมาก สมัครด่วน!!!
Products
Our Products
REG e-Registrar
เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร...
e-Admission e-Admission
เป็นระบบที่รองรับการรับสมัครนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...
e-Evaluation e-Evaluation
เป็นระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา...
Student Affair Student Affair
เป็นระบบที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถามเพื่อติดตามข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว (ศิษย์เก่า)...
SMS SMS
ระบบส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบที่ช่วยให้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความสั้นไปยังนักศึกษา...
SMS Microsoft Live@edu
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด พัฒนาระบบระบบอีเมล ภายใต้การให้บริการของ Live@edu...
Other on Demand Other on Demand
การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา...
MIS MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ช่วยจัดการและบริหารงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ...
HR HR
ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน...
eDocument eDocument
เป็นระบบจัดเก็บสำเนาเอกสารของให้อยู่ในรูปแบบ Digital...
Training Management System Training Management System
เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมการจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว...
       

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค เป็นระบบจัดเก็บสำเนาเอกสารของให้เป็น Digital และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การดำเนินเรื่องเอกสาร ผ่าน ระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Multi Tiers Architecture บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Microsoft .NET ที่ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศผ่าน Web services ซึ่งทำให้ระบบสามารถให้บริการผ่านเครื่อข่าย Internet ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำมาซึ่งรองรับการบริการเอกสารให้แก่ทุกๆหน่วยงานและทุกๆบุคลากรในองค์กร ทั้งการให้บริการผ่านสถานีงาน (Workstation / Client / Back office) ผ่าน Web Browser และ E-Mail

ระบบยังอำนวยความสะดวกในการขยายเครื่องแม่ข่ายเพื่อการให้บริการจัดเก็บเอกสาร (Document/Storage server) เพื่อความคล่องตัวในการกระจายเอกสาร โดยกระบวนการทำงานทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยเครื่องแม่ข่าย (Application Sever) เพื่อการยืนยันว่ากระบวนงานของทั้งระบบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มความมั่นใจว่าระบบจะดำเนินต่อไป โดยไม่ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดของเครื่องผู้ใช้งานเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและน่าเชื่อถือ คือระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle อันแข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพ ที่เป็นส่วนจัดเก็บการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศทั่วทั้งระบบ ภายใต้การปกป้องการเข้าถึงข้อมูลโดยเครื่องแม่ข่าย (Application Sever) ซึ่ง ส่วนประกอบต่างของระบบนั้น ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว อันนำมาซึ่งการให้บริการเอกสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เลขที่ 976/27 ซอยแสงแจ่ม (โรงพยาบาลพระราม9) ห้วยขวาง บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2641-5310-4 โทรสาร 0-2614-5318