ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-DOC)
ในยุคแห่งโลกดิจิตอล การดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ถือความรวดเร็วและแม่นยำเป็นปัจจัยสำคัญ
ทำนองเดียวกัน ในงานสารบรรณซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการสื่อสารในองค์กร