ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นระบบของการดำเนินงานภายในสถาบันประกอบด้วย
ระบบคำของบประมาณ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบเงินเดือน และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งทำให้การดำเนินงานและการบริหารข้อมูลภายในสถาบัน มีกระบวนหารหารทำงานเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน พร้อมส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกได้