คุณสมบัติเพิ่มเติม (OPTION)
ระบบบริการการศึกษา: Educational Service System

 • กำหนดหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียม รูปแบบการคัดเลือก
 • สร้างข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครออนไลน์ และรับสมัครด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
 • ผู้สมัครสมัครเข้าศึกษา กำหนดรหัสประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/บัตรประจำตัวสอบออนไลน์
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร
 • ระบบรับเงินค่าสมัครสอบ
 • บันทึก จัดเก็บคะแนนสอบ และประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก
 • ผู้สมัครสามารถติดตามผลการคัดเลือกเข้าศึกษาตลอดกระบวนการ
 • โอนข้อมูลผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
 • จัดเก็บสถานะการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษา โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของการตรวจสอบคุณวุฒิเป็น “ยังไม่ตรวจสอบ”
 • เรียกรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการตรวจสอบคุณวุฒิเป็น “ยังไม่ตรวจสอบ” ตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเดิมมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการขอตรวจสอบคุณวุฒิได้
 • จัดเก็บข้อมูลสถานะการส่งเอกสารวุฒิเดิมของนักศึกษา  (ส่งแล้ว/ค้างส่ง) และแสดงผลในหน้าบันทึกตรวจสอบคุณวุฒิ
 • อาจารย์สามารถตรวจสอบและเช็ครายชื่อเข้าชั้นเรียนออนไลน์
 • สามารถบันทึกการสาย ขาด ลาเรียน
 • คำนวณร้อยละการเข้าชั้นเรียน เพื่อตัดสิทธิการเข้าสอบ
 • ระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application
 • นักศึกษา สามารถลงทะเบียนผ่าน Mobile Application
 • นักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียน เกรด ตารางสอน ตารางสอบ และค่าใช้จ่าย
 • มีการแจ้งเตือนแบบ Push Notification มายังนักศึกษา
 • สถิติสำหรับผู้บริหาร 5 รูปแบบ
 • ระบบจัดการคำร้อง
 • นักศึกษาบันทึกและติดตามคำร้องออนไลน์
 • บันทึกรับ และปรับสถานะการดำเนินการคำร้อง
 • โอนข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มายังฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 • ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลประวัติที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ทำงาน ประวัติศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทงาน องค์กรทางสังคม
 • สืบค้นข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่าตามเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ตามประเภทงาน เดือนเกิด จังหวัด ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดต่อ ติดตามศิษย์เก่า
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทาง e-Mail และ Web Site ระบบบริการการศึกษา (เฉพาะศิษย์เก่า)
 • บันทึกประวัติการร่วมกิจกรรมกับสถาบันฯ
 • นำเข้าข้อมูลจากระบบรับสมัครที่ไม่ได้พัฒนาโดยบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
 • นักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์ โดยบันทึกเพิ่มเติมประวัติตามที่ สกอ.กำหนด
 • พิมพ์รายงานการขึ้นทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันตนเข้าศึกษาได้
 • จัดเก็บเอกสารตามประเภท  เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารขึ้นทะเบียน, ใบรับรอง, Transcript, ใบปริญญาบัตร
 • เรียกใช้เอกสารที่จัดเก็บไว้สำหรับนักศึกษาแต่ละท่าน เลือกแสดงหรือพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้
 • สร้าง Transcript และใบรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา เป็น PDF file พร้อมจัดเก็บในระบบ
 • กำหนด ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดแบบประเมินอาจารย์
 • กำหนดชุดแบบประเมินให้แก่อาจารย์แต่ละท่าน
 • นักศึกษาประเมินอาจารย์ออนไลน์
 • อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินออนไลน์
 • ควบคุมสิทธิการดูผลการศึกษา หรือลงทะเบียนออนไลน์ กรณีไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน
 • ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์ออนไลน์ได้
 • บันทึกโครงสร้างกิจกรรม
 • บันทึกขออนุมัติ หรือเปิดกิจกรรมโดยหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม
 • บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม รายบุคคล และเป็นชุด บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ และออนไลน์โดยนักศึกษา
 • ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างกิจกรรม และสามารถเชื่อมโยงกับผลการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
 • Transcript กิจกรรม
 • นักศึกษาขึ้นทะเบียน และกรอกประวัติขอสำเร็จการศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคาร
 • ตัดเงินในระบบการเงิน
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล และส่งออกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตผ่านทาง Web Site ระบบบริการการศึกษา
 • เชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา
 • รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร เจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รองรับการจัดเก็บ มคอ.2 และ มคอ. 7
 • รองรับการบันทึก มคอ. 3 – 6
 • ประมวลผลรายงานสถิติในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาประกอบการจัดทำ มคอ.7
 • ให้บริการผ่าน Web Application
 • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์สำเร็จ สามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือตัดเงินออนไลน์จากบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ได้
 • ระบบสามารถเชื่อมต่อ (ส่งค่าพารามิเตอร์) ไปยังธนาคาร ฯ เพื่อตัดชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรนักศึกษา ได้
 • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ Transaction ในการตัดชำระเงินออนไลน์
 • สามารถนำ file ที่ได้จากธนาคาร มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินออนไลน์ในระบบได้
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เกิดจากการตัดชำระเงินออนไลน์ของนักศึกษา ในแต่ละวันได้
 • จองห้อง เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • แสดงตารางการจองห้อง บน Web เมื่อถึงช่วงเวลาที่บันทึกไว้
 • รายงานการจองห้อง
 • จองขอใช้ห้องออนไลน์
 • ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองใช้ห้อง
 • อนุมัติการจองใช้ห้องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารฯ สถานที่
 • ประมวลผลข้อมูล และแสดงสถิตินักศึกษาในรูปแบบกราฟ
 • ส่ง E-mail ไปพร้อมกับข่าวประกาศทางระบบ Online
 • ส่ง E-mail ตามกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการ
 • สถาบันฯต้องมี Mail Server
 • ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร สามารถแจ้งจบออนไลน์ได้
 • นักศึกษาทำรายการแจ้งจบผ่าน Website ระบบบริการการศึกษา
 • บันทึกข้อมูลประวัติเพิ่มเติม
 • ควบคุมระยะเวลาการบันทึกแจ้งสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลนักศึกษาแจ้งจบเพื่อเตรียมจัดทำรายชื่อสำเร็จการศึกษา
 • ไม่มีค่าพัฒนา และไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาระบบ
 • คิดเฉพาะค่าติดตั้งระบบและสถาบันต้องมีบัญชี LINE Official Account (OA)  ในนามสถาบัน และชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในส่วนของการใช้งาน ตามแพคเกจ LINE Official Account (OA)  ที่สถาบันสมัคร