ระบบบริการการศึกษา (E-Registrar) เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของหน่วยงานราชการ รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นลักษณะการดำเนินงานที่สามารถทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization)