เราพัฒนาระบบให้กับสถาบันการศึกษา

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของหน่วยงานราชการ รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นลักษณะการดำเนินงานที่สามารถทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization)

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

เป็นระบบของการดำเนินงานภายในสถาบันประกอบด้วย ระบบคำของบประมาณ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบเงินเดือน และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งทำให้การดำเนินงานและการบริหารข้อมูลภายในสถาบัน มีกระบวนหารหารทำงานเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน พร้อมส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกได้

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ในยุคแห่งโลกดิจิตอล การดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ถือความรวดเร็วและแม่นยำเป็นปัจจัยสำคัญ ทำนองเดียวกัน ในงานสารบรรณซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการสื่อสารในองค์กร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (คำขอบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการวิชาการ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (คำขอบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการวิชาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (คำขอ…

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบการเงินและระบบบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบการเงินและระบบบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2566 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา…

ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยเกริก
ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยเกริก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริษัทวิชั่นเน็ต ประชุมเปิดโครงการระบบสารสน…

No posts