เราพัฒนาระบบให้กับสถาบันการศึกษา

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารการศึกษาครบวงจร กว่า 2 ทศวรรษ

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรัฐ ราชภัฏ และเอกชน ทั่วประเทศ

ลูกค้าปัจจุบันที่ได้ใช้งานระบบของเรา

เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของหน่วยงานราชการ รวมถึงการเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด เพราะเป็นลักษณะการดำเนินงานที่สามารถทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization)

e-Registrar

ระบบบริการการศึกษา

เป็นระบบของการดำเนินงานภายในสถาบันประกอบด้วย ระบบคำของบประมาณ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบเงินเดือน และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งทำให้การดำเนินงานและการบริหารข้อมูลภายในสถาบัน มีกระบวนหารหารทำงานเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน พร้อมส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกได้

MIS/ERP

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ในยุคแห่งโลกดิจิตอล การดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ถือความรวดเร็วและแม่นยำเป็นปัจจัยสำคัญ ทำนองเดียวกัน ในงานสารบรรณซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการสื่อสารในองค์กร

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

นำเสนอระบบตัดชำระเงินออนไลน์ และระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นำเสนอระบบตัดชำระเงินออนไลน์ และระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้…

ประชุมนำเสนอระบบ รับสมัครออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมนำเสนอระบบ รับสมัครออนไลน์ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร…

นำเสนอระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (Web application) ระบบโมบาย และไลน์ OA ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์
นำเสนอระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (Web application) ระบบโมบาย และไลน์ OA ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 67 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผล…