โครงการ “REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โครงการ “REG NETWORK สัมมนาเครือข่ายการให้บริการการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษาทั่วประเทศ” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษาระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษาระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Road Show จัดโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมปิดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประชุมปิดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทีมพัฒนาระบบแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทีมพัฒนาระบบแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทีมพัฒนาประชุมทดสอบระบบงานบริการออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมพัฒนาประชุมทดสอบระบบงานบริการออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

เจ้าหน้าที่การตลาดระบบบริการการศึกษาเข้าพบลูกค้า ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด