อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (คำขอบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการวิชาการ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (คำขอบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการวิชาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบการเงินและระบบบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบการเงินและระบบบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นำเสนอระบบบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

นำเสนอระบบบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ