สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และท่านรองอธิการฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

: หน้าแรก > News&Activity > Activity > สวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี และท่านรองอธิการฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บุคลากรบริษัทวิชั่นเน็ตจำกัด ได้เดินทางไปลงนามเซ็นต์สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าพบท่านอธิการบดี และท่านรองอธิการฝ่ายแผน เพื่อสวัสดีปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย