เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบคำของบประมาณ, ระบบงบประมาณ) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี