เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 บริษัทวิชั่นเน็ตจำกัดได้จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี