เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัทวิชั่นเน็ตจำกัดได้จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงเพิ่มเติม (ระบบการลงนามอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขานายกรัฐมนตรี