เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566 บริษัทวิชั่นเน็ตจำกัดได้จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง และระบบบริหารงานบุคลากร) และวันที่ 18 ธันวาคม 2566 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบเงินเดือน) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี