ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ต ให้ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: หน้าแรก > News&Activity > ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ต ให้ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารชุดใหม่ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ รองศาสตราจารย์ และดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และบุคลากรของ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้สละเวลาเข้าร่วมฟัง ทีมงานของบริษัท วิชั่นเน็ต ให้ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทีมงานได้นำเสนอระบบบริการการศึกษา เวอร์ชั่นใหม่ ให้ได้รับฟังด้วย