ผู้อำนวยการสำนักงาน ทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติ เข้าพบ คุณสาโรจน์ ชวาลาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด

: หน้าแรก > News&Activity > News > ผู้อำนวยการสำนักงาน ทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติ เข้าพบ คุณสาโรจน์ ชวาลาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติ เข้าพบ คุณสาโรจน์ ชวาลาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ คุณธรนัส จั่นเพ็ชร และคุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ กรรมการของบริษัท ตลอดจน คุณวันดี พาทีไพเราะ ผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้ว