ประชุมปิดโครงการและแจ้งรับประกันโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

: หน้าแรก > News&Activity > News > ประชุมปิดโครงการและแจ้งรับประกันโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 512 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทฯ วิชั่นเน็ต ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการและแจ้งรับประกันโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการรับประกันหลังส่งมอบงานพร้อมให้รายละเอียดของการบำรุงรักษาระบบและอธิบายขั้นตอนของการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ให้กับประธานและคณะกรรมการตรวจรับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้นำเสนอระบบส่วนต่อขยายเพิ่มเติมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบในหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ