บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

: หน้าแรก > News&Activity > News > บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-14.00น.
ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและมอบของที่ระลึกแด่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เป็นการแสดงความขอบคุณที่ยังไว้วางใจบริการของบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัดดัวยดีมาโดยตลอด