อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

: หน้าแรก > News&Activity > News > อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (ระบบคำของบประมาณ, ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง, ระบบคลังพัสดุ และระบบงบประมาณ) ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี