ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

: หน้าแรก > News&Activity > ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 น. รองศาสตราจารย์ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม สรุปแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ จัดทำ ข้อกำหนดความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะที่ 4 โดยมี อาจารย์พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะอาจารย์, เจ้าหน้าที่คณะ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจ ร่วมเข้าประชุมเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเดิม ตลอดจนหารือเพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบให้รองรับกับข้อกำหนดใหม่ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี