นำเสนอระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (Web application) ระบบโมบาย และ Line OA ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์

: หน้าแรก > News&Activity > นำเสนอระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (Web application) ระบบโมบาย และ Line OA ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 67 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษาประจำปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนหารือปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้โอกาสบริษัทฯ นำเสนอระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (Web application) ระบบโมบาย และ Line OA ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์รับฟังและตอบข้อซักถาม ซึ่งจะได้มีการประสานงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการเพิ่มเติมต่อไป