แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษารูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

: หน้าแรก > News&Activity > News > แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษารูปแบบ Web Application ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คุณชาญณรงค์ อุทัยพัฒนะศักดิ์ E-Registrar Product Group Manager ได้แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษารูปแบบ Web Application ต่อคุณฉัตรชัย ศักดิ์สุนทรศิริ CTO ตลอดจน บุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับระบบ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย